ХАРТА НА ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ

В Средновековието под харта са разбирали писмен документ, с който се отстъпват права и свободи на град, университет, институция.
Днес значението на тази дума се припокрива и с устав, постановление. 
Както става ясно от уводната страница на този сайт,  "зеленчуците" са по-особен тип хора. В сравнение с "плодовете", те са по-твърди, по-издръжливи, не са толкова капризни и не сладнят.
Разбира се, има изключения и сред плодовете, но те ще са обект на друга статия.
Та, редно е, когато правим сайт за интересни и различни "зеленчуци", в началото да бъде Уставът.
 
ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. www.hiperturshia.com е доброволна неправителствена и непартийна медия, обединяваща физически и юридически "зеленчуци", занимаващи се с представяне, подпомагане и популяризиране на различните, интересните и нестандартни екземпляри, растящи в общата ни зеленчукова градина, наречена България.
Чл. 2. Седалището и адресът са www.hiperturshia.com
Чл. 3. Медията е създадена без определен срок на съществуване.
 
 
ГЛАВА ВТОРА - ЦЕЛ И СРЕДСТВА
Чл. 4. Целта на www.hiperturshia.com е да издирва и представя пред плодо-зеленчуковата ни популация интересни, нестандартни и различни екземпляри, както и да възпитава и дава пример на по-мекушавите и податливите.
Чл. 5. Средствата, с които се реализира www.hiperturshia.com са малко, лични и спечелени с честен труд.
 
ГЛАВА ТРЕТА - ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 6. Член на www.hiperturshia.com може да бъде всеки, който смята за полезен положения труд по тази медия
Чл. 7. Правата на хипертуршийните зеленчуци не са по-различни от правата на всички останали.
Чл. 8. Задълженията на хипертуршийните зеленчуци са малко по-големи. Те трябва да дават личен пример, за да не се допускат болести и вредители в плодово-зеленчуковата ни градина.
 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 9. Органът на управление на www.hiperturshia.com е един и е под кодов номер ******1088
Чл. 10. Помощните Органи се избират от Органа и се издирват под дърво и камък, с цел по-добрата работа на медията.
 
 
ГЛАВА ПЕТА - ИМУЩЕСТВО
Чл. 11. Имуществото на www.hiperturshia.com е виртуално и ментално.
Виртуалното е общодостъпно и на разположение на всеки отделен "плод" или "зеленчук". Менталното е строго специфично и безценно, предадено на съхранение в черепните кутии на Органа и Помощните органи.
 
ГЛАВА ШЕСТА - ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ И ЗАЛИЧАВАНЕ
Чл. 12. До гореизброените действия би се стигнало, когато www.hiperturshia.com изпълни целите, посочени в Гл. 2-ра, Чл. 4.
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Неуредените в Устава въпроси се подчиняват на общия режим на Закона за зеленчуците с нестопанска цел и на действащото в плодово-зеленчуковата ни градина законодателство.